Czy niezarejestrowany znak towarowy podlega ochronie?

Rejestracja znaku towarowego jest najskuteczniejszym i najsilniejszym sposobem jego ochrony – ale nie jedynym. Pewne prawa do marki, zapewniające minimalny poziom ochrony, przysługują również w sytuacji, gdy nie została dokonana rejestracja znaku towarowego. Oba modele ochrony znaku towarowego znacznie różnią się między sobą. Poniżej przygotowaliśmy poradnik dotyczący zakresu ochrony niezarejestrowanego znaku towarowego, a także dokonaliśmy porównania dwóch rodzajów ochrony. Czy warto zarejestrować znak towarowy? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule.   

Ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego

 

W przypadku niezarejestrowanego znaku towarowego przedsiębiorca może dochodzić swoich praw na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Obowiązkiem przedsiębiorcy w trakcie postępowania sądowego będzie udowodnienie, że to właśnie jemu przysługuje prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego. Dla uściślenia – prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego przysługuje przedsiębiorcy, który jako pierwszy zaczął go używać, z tymże używanie to nie może mieć charakteru wyłącznie symbolicznego.

Wykazanie prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego jest wbrew pozorom zadaniem trudnym i wymagającym, co więcej, w zależności od okoliczności sąd może uznać, że przysługujące prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego dotyczą wyłącznie niektórych produktów i na określonym terenie np. jednego województwa.

Ochrona zarejestrowanego znaku towarowego

 

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej:

  • przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  • prawa ochronne uzyskuje się na wskazane w zgłoszeniu towary oraz usługi – co ważne, nie muszą być one oferowane w dniu zgłoszenia,
  • czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia, możliwe jest dalsze przedłużenie ochrony o kolejne 10 lat.

Porównanie zakresów ochrony znaku towarowego

Niezarejestrowany znak towarowy Zarejestrowany znak towarowy
ochrona nazwy firmy jest bezpłatna konieczne jest uiszczenie opłat urzędowych
wykazanie przysługujących praw wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających, że przedsiębiorca jako pierwszy posługiwał się oznaczeniem – ochrona nie powstaje z momentem wpisu do CEIDG bądź KRS wykazanie przysługujących praw w głównej mierze polega na przedłożeniu świadectwa ochronnego
czas trwania ochrony nie jest ściśle określony, może powstać jeszcze przed zarejestrowaniem działalności  gospodarczej, ponieważ przysługuje od momentu rozpoczęcia posługiwania się oznaczeniem w sposób komercyjny, natomiast czas obowiązywania ochrony, co do zasady, będzie równał się okresowi posługiwania oznaczeniem czas trwania ochrony wynosi 10 lat, liczony jest od dnia zgłoszenia, istnieje możliwość przedłużenia ochrony na kolejne 10 lat
ochrona nazwy firmy ograniczona jest do terenu, w którym wykonywana jest działalność, choć możliwe jest udowodnienie, że działalność prowadzona jest na terenie całej polski ochrona obejmuje terytorium całego kraju, w przypadku znaku unijnego terytorium 28 krajów unii europejskiej, a rejestracji znaku w trybie międzynarodowym wiązki krajów
nie możliwa jest ochrona nazwy, która będzie używana dopiero w przyszłości ochronić można oznaczenia, które będą używane dopiero w przyszłości

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.