Budowanie marki to poważne wyzwanie. Na początku działalności wydatków jest naprawdę wiele a przedsiębiorcy starają się zminimalizować ponoszone koszty. Rejestracja znaku towarowego bardzo często odkładana jest w czasie – do momentu, gdy firma zacznie przynosić zyski a jej pozycja na rynku ustabilizuje się. Nieuzyskanie prawa ochronnego przez przedsiębiorcę jest szansą dla konkurencji na przejęcie oznaczenia. Walka o prawa do marki bez posiadanego zarejestrowanego znaku towarowego jest trudna, podobnie jak udowodnienie racji i wykazanie, kto pierwszy zaczął posługiwać się danym oznaczeniem.

W jaki sposób można używać znak towarowy?

Przede wszystkim przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a uprawniony może umieszczać w sąsiedztwie znaku towarowego literę “R” wpisaną w okrąg.

Zgodnie z art. 154 Prawa własności przemysłowej używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

  • umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
  • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
  • posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Znak towarowy stabilnym fundamentem marki

Wyróżnić można wiele korzyści z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego. Przede wszystkim jest to najsilniejsze narzędzie, którym chronisz swoją markę. W trakcie ewentualnego sporu o prawa do oznaczenia wystarczy, że okażesz uzyskane świadectwo ochronne.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.