Na jak długo udzielane jest prawo ochronne na znak towarowy?

Po dokonaniu rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym rejestrujący nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo ochronne udzielane jest na 10 lat. Czy możliwe jest przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy? Ile razy można przedłużać prawo ochronne?

Znak towarowy – pierwszy okres ochrony

 

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat, licząc od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Warunkiem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest wniesienie opłaty – w wysokości określonej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia doręczenia decyzji. W przypadku nieuiszczenia opłaty, uiszczenia w niepełnej wysokości lub po terminie, Urząd Patentowy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej.

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy

 

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedłużone o dalsze 10 lat ochrony pod warunkiem, że uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony.

Co więcej, przedłużający może zdecydować o przedłużeniu prawa ochronnego wyłącznie dla części towarów lub usług. W tym celu konieczne jest wskazanie w tytule przelewu lub dodatkowym piśmie skierowanym do Urzędu Patentowego zakresu ochrony. W przypadku wątpliwości, Urząd Patentowy może wezwać wpłacającego do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, co do wysokości i uprawnienia do wniesienia opłaty. Jeżeli złożone wyjaśnienia nie usuwają stwierdzonych braków, Urząd Patentowy zwraca wniesioną opłatę za dalszy okres ochrony.

Przedłużenie prawa ochronnego – jawność informacji

 

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Informacja jest publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Należy dodać, że przedłużając prawo ochronne na znak towarowy Urząd Patentowy nie wydaje żadnej decyzji.

Informacja o upływie okresu ochrony

 

Uprawniony do prawa ochronnego lub jego pełnomocnik jest informowany, najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem okresu ochrony, o zbliżającym się terminie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w związku z upływem okresu ochrony. Należy jednak mieć na względzie, że niedotrzymanie przez Urząd Patentowy wskazanego terminu przekazania informacji nie wpływa na uchybienie związane z nieuiszczeniem w terminie opłaty za przedłużenie prawa ochronnego.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.