Nie każde oznaczenie może być znakiem towarowym. Prawo własności przemysłowej rozróżnia kilka bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego. Na jakie oznaczenia nie udziela się prawa ochronnego? W artykule przygotowaliśmy zestawienie przeszkód rejestracji, z którym warto zapoznać się przed złożeniem podania w Urzędzie Patentowym.

Oznaczenia, na które nie udziela się prawa ochronnego

 1. Oznaczenie niemogące być znakiem towarowym.
 2. Oznaczenie nienadające się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone.
 3. Oznaczenie składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania m.in.  rodzaju towaru, jego pochodzenia, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, przydatności.
 4. Oznaczenie składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.
 5. Oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru.
 6. Oznaczenie zgłoszone w złej wierze.
 7. Oznaczenie sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
 8. Oznaczenie zawierające element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.
 9. Oznaczenie zawierające np. symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej.
 10. Oznaczenie zawierające np. symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej.
 11. Oznaczenie zawierające urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji.
 12. Oznaczenie, które ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru.
 13. Oznaczenie, które stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin np. zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawa ochronnego nie udziela się na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. Pewien wyjątek dotyczy homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa.

Ponadto prawa ochronnego nie udziela się na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.

W przypadku wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.