Jak uzyskać koncesję OPC

4 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (OPC) zostało zastrzeżone wieloma wymogami. Najważniejszym z nich jest uzyskanie odpowiedniej koncesji. Nie należy bagatelizować tej kwestii. Za prowadzenie działalności gospodarczej związanej m.in. z obrotem paliwami ciekłymi bez ważnej koncesji, ustawodawca przewidział surowe sankcje pieniężne, a nawet karę pozbawienia wolności. Okres postępowania koncesyjnego zwykle trwa kilka miesięcy. Jeśli jesteś zdeterminowany, by działać w tym obszarze, nie zwlekaj z rozpoczęciem procedury.

Nasza firma zrzesza ponad 10 specjalistów z zakresu prawa energetycznego, którzy na co dzień prowadzą postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki. Z zaangażowaniem podchodzimy do każdej nowej sprawy, walcząc o korzystne rozwiązania dla naszych klientów. Mamy na swoim koncie ponad 30 postępowań koncesyjnych zakończonych sukcesem. Każdemu przedsiębiorcy doradzam, by skorzystał z usług profesjonalisty w procesie uzyskiwania koncesji. Nie dalej jak miesiąc temu zgłosił się do nas przedsiębiorca, którego zaczęliśmy obsługiwać, ponieważ zmarnował 7 miesięcy na bezskuteczne próby wypełniania wniosku oraz kompletowania właściwych dokumentów. W konsekwencji stracił ponad 100 tys. zł przez opóźnienia, których się nie spodziewał. Ucz się na cudzych błędach i nie zwlekaj.

1/4:
Podstawowe wymogi, które musi spełnić każdy koncesjonariusz

Wyczerpujący katalog warunków narzuconych koncesjonariuszom, zawiera ustawa Prawo energetyczne. W tym miejscu przytoczę kilka kluczowych warunków, do których należą:

 • miejsce zamieszkania na terytorium UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA lub Turcji,
 • posiadanie środków finansowych oraz technicznych, które pozwolą na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (albo zdolność do udokumentowania możliwości ich pozyskania),
 • brak zaległości z zapłatą podatków należnych Skarbowi Państwa.

Dodatkowo, koncesjonariusz nie może znajdować się w postępowaniu upadłościowym lub w likwidacji, a także być skazany za przestępstwo związane z prowadzoną działalnością.

2/4:
Co powinien zawierać wniosek o udzielenie koncesji?

Podstawową radą, którą powinien usłyszeć każdy przedsiębiorca jest to, by wniosek był kompletny i dokładnie wypełniony. Im więcej będzie w nim braków, tym dłużej będzie trwać cała procedura.
Właściwie wypełniony wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

 • oznaczenie wnioskodawcy wraz z adresem siedziby lub miejsca zamieszkania,
 • określenie przedmiotu oraz zakresu działalności,
 • informacje o dotychczasowej działalności koncesjonariusza,
 • określenie czasu na jaki koncesja ma być udzielona
 • określenie środków finansowych koncesjonariusza, które gotowy jest przeznaczyć na prowadzenie działalności.

Dodatkowo, do wniosku należy załączyć komplet wskazanych w ustawie załączników. Jeśli wniosek zawiera braki formalne, wnioskodawca wzywany jest do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Po upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W naszej praktyce zauważyliśmy, że 9/10 klientów próbowało samodzielnie uzupełniać wnioski, jednak po zderzeniu z formalną rzeczywistością zdecydowali się zlecić to zadanie nam.

3/4:
Kto udziela koncesji OPC?

Wydawaniem koncesji zajmuje się Urząd Regulacji Energetyki. Kompletny wniosek należy zostawić w siedzibie właściwego terytorialnie oddziału URE lub przesłać na jego adres. Pełna lista oddziałów terenowych dostępna jest na stronie internetowej urzędu.

4/4:
Jakie są koszty uzyskania koncesji OPC?

Złożenie wniosku o udzielenie koncesji wiąże się z powstaniem obowiązku uiszczenia odpowiedniej opłaty. Dokładne stawki określa załącznik do ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z jego treścią opłata za:

 • udzielenie promesy wynosi 98 zł,
 • przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków promesy wynosi 44 zł,
 • wydanie koncesji wynosi 616 zł,
 • przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków koncesji wynosi 308 zł.

Do wniosku koncesyjnego należy załączyć oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Precyzyjne wymogi w zakresie uzyskiwania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu ciekłymi paliwami określone zostały w ustawie Prawo energetyczne. W niniejszym artykule przytoczyłem jedynie kilka najważniejszych faktów. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o procedurze koncesyjnej, pobierz nasz poradnik, w którym znajdziesz więcej informacji.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka uzyskała ponad 30 koncesji. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.