REGULAMIN

świadczenia usługi “Zastrzeżenie Znaków Towarowych”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Spółkę w zakresie zastrzegania znaków towarowych. 
 2. Regulamin udostępniony jest na Stronie internetowej Spółki lub przesyłany w wiadomości e-mail.
 3. Regulamin jest dostępny w dowolnym czasie oraz można go pozyskiwać, utrwalać i odtwarzać poprzez zapisanie na nośniku danych lub wydrukowanie.
 4. Podane na Stronie internetowej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania oferty zawarcia Umowy. 
 5. Aby korzystać w pełni z funkcji Strony internetowej, Klient musi dysponować:
  1. komputerem wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows, IOS albo smartfonem lub tabletem wyposażonym w odpowiedzi system operacyjny,
  2. nieprzerwanym dostępem do Internetu,
  3. zaktualizowaną przeglądarką internetową.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostają użyte terminy napisane wielką literą, należy je rozumieć w sposób następujący:
  1. Regulamin to niniejszy regulamin, który zawiera warunki umowne pomiędzy Spółką a Klientem (Odbiorcą).
  2. Strona internetowa to strona internetowa pod adresem: pravna.pl. 
  3. Umowa to umowa zawierana pomiędzy Spółką a Klientem (Odbiorcą), polegająca na przeprowadzaniu przez Spółkę procesu zastrzeżenia znaku towarowego na rzecz Klienta. 
  4. Usługa to usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Klienta (Odbiorcy), polegająca na przeprowadzeniu procesu zastrzeżenia znaku towarowego zgodnie z dyspozycją Klienta (Odbiorcy).
  5. Spółka to Pravna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, z siedzibą pod adresem w Poznaniu (61-569) przy ul. Wierzbięcice 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486616 REGON: 302578410 NIP: 7831706255, z którą można skontaktować się telefonicznie pod numerem 786 200 250 lub elektronicznie poprzez wiadomość e-mail, na adres pomoc@pravna.pl.
  6. Klient (Odbiorca) to podmiot zawierający ze Spółką Umowę o świadczenie Usługi lub korzystający ze Strony internetowej, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadku uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną,
  7. Terytorium to obszar danego kraju bądź krajów, na terenie których rejestrowany jest znak towarowy. Spółka umożliwia rejestrację znaku towarowego na terenie Polski poprzez Urząd Patentowy RP (UPRP), Unii Europejskiej poprzez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Wielkiej Brytanii poprzez Intellectual Property Office (IPO) oraz na terenie innych krajów, będących stronami protokołu madryckiego, poprzez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).
 7. Spółka świadczy Usługi drogą elektroniczną, w szczególności drogą mailową zgodnie z Regulaminem.

§2 Formularz kontaktowy

 1. Klient może skorzystać z formularza rezerwacji bezpłatnej konsultacji telefonicznej wskazując swoje dane kontaktowe, pod którymi można się z nim skontaktować.   
 2. Aby skorzystać z formularza, niezbędne jest uzupełnienie pól znajdujących się w nim.

§3 Badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego

 1. Usługa badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego (weryfikacji) jest bezpłatna.
 2. Klient (Odbiorca) może skorzystać z Usługi poprzez przesłanie warstwy słownej znaku towarowego lub opisu jego graficznej reprezentacji (logo) w formularzu kontaktowym, dostępnym na Stronie internetowej, lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny. 
 3. Bezpłatna weryfikacja znaku towarowego obejmuje wyłącznie zakres danego znaku towarowego powiązanego z przedmiotem działalności Odbiorcy, który został przesłany przez Klienta do Spółki. 
 4. Wstępne badanie przeprowadzane jest tylko na Terytorium, które wskazał Klient (Odbiorca).  
 5. Spółka przed przeprowadzaniem badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego kontaktuje się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz może prosić o przesłanie ich droga mailową. 
 6. Spółka po uzyskaniu powyższych informacji, informuje Odbiorcę o wyniku wstępnej weryfikacji mailowo lub telefonicznie.

§4 Zamawianie Usług

 1. Spółka nie umożliwia bezpośredniego zamawiania Usług przez Stronę internetową. 
 2. Umowa może zostać zawarta w każdy prawnie dopuszczalny sposób, szczególnie poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty przez jedną ze stron. 
 3. Klient (Odbiorca) poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio kontaktuje się z Usługodawcą.  
 4. Po kontakcie ze strony Klienta (Odbiorcy), Spółka przedstawia ogólną ofertę i przeprowadza wstępne bezpłatne badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Wskazana czynność stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. 
 5. Złożenie zamówienia następuje poprzez przedstawienie Spółce przez Klienta (Odbiorcę)  oferty wobec interesującej go Usługi, która stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. 
 6. Złożenie zamówienia poprzedzane jest każdorazowo akceptacją Regulaminu przez Klienta (Odbiorcę). 
 7. Spółka potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie faktury pro forma i wiadomości e-mail, w której wskazuje wszystkie informacje otrzymane przez Klienta i ofertę. 
 8. Opłacenie pro formy przez Odbiorcę jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie Usługi. 
 9. Spółka bezzwłocznie informuje Klienta o niemożności podjęcia się zamówionej Usługi. 
 10. Spółka rozpocznie wykonywanie Usługi niezwłocznie po uiszczeniu przez Klienta wynagrodzenia oraz otrzymaniu od niego kompletu niezbędnych dokumentów i informacji, w szczególności pełnomocnictwa oraz logotypu. 
 11. W terminie 14 dni, od przesłania przez Klienta kompletu niezbędnych dokumentów określonych w ust. 9, Spółka sporządzi, a następnie prześle w wiadomości e-mail Klientowi do akceptacji, projekt dokumentacji zgłoszeniowej.
 12. Po uzyskaniu informacji zwrotnej, Spółka dokonuje stosownych zmian w projekcie lub składa wniosek w odpowiednim urzędzie. 
 13. Zakończeniem świadczonej Usługi jest wykonanie przez Spółkę wszystkich czynności niezbędnych do zakończenia procesu rejestracji znaku towarowego z uwzględnieniem zapisów §5 Regulaminu (w szczególności §5 ust. 5 Regulaminu).

§5 Ogólne warunki świadczonych Usług

 1. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Spółkę o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, w tym adresów poczty elektronicznej i numerów telefonów, ponieważ wskazane informację przekazywane są do odpowiedniego urzędu, w ramach przeprowadzanej Usługi. 
 3. Zgłoszenie znaku towarowego jest poprzedzone wstępnym badaniem zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, szczegółowo opisanym w §3 Regulaminu. 
 4. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi, Klient zobowiązany jest poinformować Spółkę:
  1. o rodzaju rejestrowanego znaku towarowego tj. słowny, słowno – graficzny bądź graficzny; w przypadku rejestracji znaku słowno – graficznego oraz graficznego Odbiorca zobowiązany jest do przesłania graficznej reprezentacji znaku towarowego;
  2. na jakim Terytorium ma zostać zarejestrowany znak towarowy;
  3. dla jakich towarów i usług, z uwzględnieniem terminów klasyfikacji nicejskiej, ma zostać zarejestrowany znak towarowy
 5. Po udzieleniu i potwierdzeniu powyższych informacji Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane ze zmianą rodzaju znaku towarowego, i obszaru Terytorium. 
 6. Spółka nie dokonuje ponownego badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego, w przypadku zmiany przez Odbiorcę wykazu towarów i usług powiązanych ze znakiem towarowym.
 7. Usługa zgłoszenia znaku towarowego obejmuje:
  1. konsultacje w zakresie przesłanego znaku towarowego;
  2. przygotowanie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz wszystkich wymaganych dokumentów; 
  3. złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w odpowiednim urzędzie; 
  4. informowanie Klienta o opłatach urzędowych i przebiegu postępowania;
  5. monitorowanie przebiegu procesu zastrzegania znaku towarowego; 
 8. Wszelkie czynności wykraczające poza zakres Usługi, w szczególności reprezentacja Odbiorcy w toku postępowania sprzeciwowego, sporządzenie wezwania o zaniechanie naruszeń bądź sporządzenie odpowiedzi na wezwanie o zaniechanie naruszeń, jest osobną usługą, która wyceniana jest indywidualnie przez Spółkę, na podstawie stanu faktycznego. 
 9. Spółka jest upoważniona do powierzenia realizacji Usługi osobom trzecim, posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 10. Warunkiem rejestracji znaku towarowego za pośrednictwem WIPO jest posiadanie przez Klienta prawa ochronnego na znak towarowy na terenie Polski, Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. 
 11. Konsultacje z działem prawnym Spółki są ograniczone wyłącznie do doradztwa w kwestii świadczonej Usługi. 
 12. Spółka nie bada, a w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie znaku towarowego Odbiorcy w złej wierze oraz z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych innych podmiotów. 
 13. Spółka nie ma wpływu na termin podejmowania czynności przez urząd rejestrowy, w konsekwencji czego Spółka nie ponosi odpowiedzialności za okres trwania postępowania rejestracyjnego, w szczególności terminu doręczenia świadectwa ochronnego (certyfikatu).
 14. W przypadku wydania przez urząd rejestracyjny decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, pomimo uzyskania 100% szansy rejestracji znaku na etapie weryfikacji dokonanej przez Spółkę (tzw. „Zielone światło”), Odbiorcy przysługuje zwrot wynagrodzenia Spółki bądź możliwość rejestracji innego znaku towarowego w ramach dotychczasowego wynagrodzenia.

§6 Warunki płatności

 1. Składając zamówienie Klient (Odbiorca) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia z tytułu zamówionej Usługi.
 2. Wysokość wynagrodzenia Spółki jest ustalana na podstawie cennika przedstawianego Klientowi w trakcie rozmowy telefonicznej, który następnie przesyłany jest do Odbiorcy na wskazany przez niego adres e-mail. 
 3. Wynagrodzenie Spółki za Usługę opłacane jest w oparciu o wystawioną fakturę pro forma, a wskazana kwota obejmuje wyłącznie wynagrodzenie przysługujące Spółce za wykonanie Usługi.
 4. Wynagrodzenie Spółki może zostać rozłożone maksymalnie na dwie raty. Pierwsza rata opłacana jest na podstawie pro formy, o której mowa w §4 Regulaminu. 
 5. Złożenie wniosku rejestracyjnego w odpowiednim urzędzie następuje po zaksięgowaniu całości wynagrodzenia za Usługę.
 6.  Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie wskazanym na pro formie. 
 7. Spółka umożliwia następujące sposoby płatności:
  1. przelewem bankowych na rachunek Spółki podany na pro formie;
  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Tpay obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-894), plac Andersa 3, 17 piętro, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 oraz REGON: 300878437. 
 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie obejmuje opłat urzędowych związanych z procesem rejestracji znaku towarowego, w szczególności opłaty urzędowej od wniosku, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz opłaty za dziesięcioletni okres ochronny i publikację znaku. 
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie przez Klienta opłat urzędowych w niepełnej wysokości bądź po wymaganym przez urząd terminie.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient (Odbiorca) jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, jest uprawniony do odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania powodu. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Odbiorcy) w odniesieniu do umów o świadczenie Usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta (Odbiorcy), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Klient (Odbiorca) wykonując prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105) ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, a wygasa po upływie 14 dni od tego dnia.  
 5. Klient (Odbiorca) może odstąpić od umowy, składając Spółce jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Klient (Odbiorca) może je złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu lub pocztą elektroniczną albo listownie, na adres Spółki (Pravna Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań / pomoc@pravna.pl).             
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Klient (Odbiorca) musi przesłać oświadczenie przed upływem terminu 14 dni od daty zawarcia umowy. 
 7. Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość uważa się ją za niezwartą, a jeżeli Klient (Odbiorca) złożył oświadczenie o dostąpieniu od umowy, zanim Spółka przyjęła jego ofertę, przestaje ona wiązać.

§8 Reklamacje

 1. Spółka zobowiązana jest świadczyć Usługi z najwyższą starannością. W przeciwnym przypadku Klient (Odbiorca) ma prawo zgłosić reklamację, wobec oferowanych i przeprowadzonych Usług.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można przesłać:
  1. elektronicznie na adres pomoc@pravna.pl/ lub 
  2. listownie na adres Spółki: Pravna Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań. 
 3. Zgłoszenie może zostać złożone z użyciem formularza dołączonego do Regulaminu. 
 4. Spółka zaleca umieszczenie w reklamacji:
  1. danych Klienta, który zgłasza reklamację, w szczególności danych kontaktowych, które umożliwią wymianę korespondencji, 
  2. wskazanie powodu reklamacji, 
  3. żądania związane ze składaną reklamacją,
  4. informację o sposobie dokonania zwrotu płatności.
 5. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 6. Spółka informuje Odbiorcę o sposobie rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego, adekwatnie do sposobu jego wniesienia. 
 7. Spółka zwrotu środków pieniężnych dokonuje za pomogą takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba, że wyraził zgodę na inny.  
 8. Odpowiedzialność z tytułu stosowania prawa rękojmi, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego, zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentem. 
 9. Konsument może złożyć wniosek o polubowne rozwiązanie sporu ze Spółką z uwagi na rozpatrywaną reklamację i dochodzenie roszczeń. Wniosek może zostać złożony do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowych/ lub
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu/ lub
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statusowych zadań należy ochrona konsumentów.
 10. Szczegółowe informacje w kwestii pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą z uwagi na rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń, dostępne są na stronach internetowych powyższych podmiotów, oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: https://www.uokik.gov.pl.
 11. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej Strony internetowej oraz świadczonych Usług zawarte są w Polityce prywatności i plików cookie.

§10 Postanowienia uzupełniające

 1. W stosunku do Klientów, którzy są Konsumentami wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Strony internetowej oraz świadczonych Usług w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd zgodny z właściwością miejscową określoną przepisami prawa.
 2. W stosunku do Odbiorców, którzy nie są Konsumentami, wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Strony internetowej oraz świadczonych Usług w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. W stosunku do Klientów, którzy nie są Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (gry przepisy ich prawa krajowego zezwalają na takie założenia), wobec zawartej Umowy i sporów z niej wynikających, stosuję się przepisy prawa polskiego.
 4. Jeżeli Klient (Odbiorca) nie jest Konsumentem zobowiązany jest informować Usługodawcę o każdej zmianie w danych kontaktowych pod rygorem skuteczności doręczenia na dane, które posiada Spółka.

§11 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2022. 
 2. W przypadku wprowadzania zmian w Regulaminie Spółka poinformuje o tym Odbiorców poprzez publikację na Stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu, w terminie 7 dni przed obowiązywaniem nowego Regulaminu. 
 3. Regulamin ze zmianami obowiązuje po zakończeniu powyższego czasu informowania Klientów i opublikowania go na Stronie internetowej. 
 4. Spółka może przeprowadzić przerwę techniczną w funkcjonowaniu Strony internetowej, o której informuje Klientów z wyprzedzeniem.

Korzystamy z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.