Kto może zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy może zarejestrować osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, przedsiębiorca a nawet Skarb Państwa. Co więcej – prawo ochronne na znak towarowy może zostać przyznane kilku osobom jednocześnie. Kto może ubiegać się o przyznanie tzw. wspólnego prawa ochronnego? Komu przysługuje prawo do wspólnego znaku towarowego? Czym jest wspólny znak towarowy gwarancyjny?

Prawo ochronne na znak towarowy – komu przysługuje?

 

Podmioty, którym może przysługiwać prawo ochronne to:

  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorcy,
  • Skarb Państwa.

Wyróżnić można indywidualny znak towarowy oraz wspólny znak towarowy, a także wspólne prawo ochronne na znak towarowy oraz wspólny znak towarowy gwarancyjny. Wszystkie wskazane rozwiązania różnią się między sobą. Należy odróżnić m.in. wspólny znak towarowy od wspólnego prawa ochronnego. Na czym polega różnica? Różnice omówimy w kolejnych akapitach.

Indywidualny znak towarowy

 

Prawo ochronne na znak towarowy przysługuje uprawnionemu, czyli podmiotowi, który dokonał rejestracji znaku lub innej osobie po nabyciu prawa do znaku. W przypadku indywidualnego znaku prawo ochronne przysługuje tylko jednemu podmiotowi, mogącemu w pełni z niego korzystać.

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy

 

Za znak towarowy może być uznane oznaczenie przeznaczone do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne).

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wspólnego prawa ochronnego muszą przyjąć regulamin, który będzie określał zasady używania znaku towarowego. Regulamin ten należy dołączyć do podania o rejestrację znaku towarowego.

Wspólny znak towarowy

 

Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może uzyskać:

  • organizacja powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, posiadająca osobowość prawną,
  • osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego.

Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżniania towarów członków organizacji lub osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku (w przypadku osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego) od towarów innych przedsiębiorców.

Wspólny znak towarowy gwarancyjny

 

Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane.

Prawo ochronne na wspólny znak towarowy gwarancyjny może uzyskać osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.