Koszt rejestracji znaku towarowego na Polskę – opłaty w 2023 roku

W celu uzyskania prawa ochronnego konieczne jest złożenie zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Wysokość opłaty uzależniona jest m.in. od ilości wskazanych w zgłoszeniu klas, czy też zasięgu terytorialnego ochrony. Poza opłatą za zgłoszenie należy uiścić opłatę za ochronę, czyli tzw. opłatę okresową – po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jaka jest wysokość opłat? Czy można wnioskować o zmniejszenie wysokości opłaty? Co dzieje się w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty za pierwszy okres ochrony? Na wszystkie te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Opłata za zgłoszenie

 

Uiszczenie opłaty za zgłoszenie jest warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Wysokość opłat kształtuje się następująco:

  • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej – 450 zł (opłata jest niższa w przypadku zgłoszenia znaku towarowego w postaci elektronicznej i wynosi 400 zł),
  • opłata za każdą następną klasę towarową – 120 zł.

Zgłaszający może być częściowo zwolniony z opłaty za zgłoszenie, nawet do 80% jej wysokości, gdy złoży stosowny wniosek oraz wykaże, iż nie jest w stanie ponieść opłaty w pełnej wysokości.

Opłata za pierwszy okres ochrony

 

Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony określona jest w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochrony. Ustalana jest na podstawie ilości klas towarowych. Opłatę tę należy wnieść w terminie 3 miesięcy, liczonych od dnia doręczenia decyzji warunkowej.

Uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości lub po terminie skutkuje wydaniem przez Urząd Patentowy decyzji o wygaśnięciu decyzji warunkowej. W takim przypadku zgłaszający ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku należy uprawdopodobnić, iż do uchybienia doszło bez winy zgłaszającego oraz wnieść w odpowiedniej wysokości wymagane opłaty.

Zgłaszający uiszcza także opłatę za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym w wysokości 90 zł.

Opłata za kolejne okresy ochrony

 

Prawidłowo wniesiona opłata za dalszy okres ochrony jest warunkiem przedłużenia na  kolejne dziesięć lat prawa ochronnego na znak towarowy. Opłatę należy wnieść przed końcem okresu ochrony, natomiast nie wcześniej niż rok przed jego upływem. Opłatę można wnieść maksymalnie w terminie 6 miesięcy po upływie okresu ochrony.

Wysokość opłaty wynosi:

  • 400 zł za każdą klasę towarową,
  • 400 zł + 30% za każdą klasę towarową w sytuacji, gdy opłata wniesiona została w sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony.

Możliwe jest także ograniczenie zakresu ochrony, czyli przedłużenie prawa ochronnego dla części towarów lub usług. 

W przypadku przedłużenia prawa ochrony na znak towarowy informacja taka jest odnotowywana w rejestrze znaków towarowych oraz publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Informacje na temat kosztu rejestracji znaku towarowego na Unię Europejską oraz międzynarodowej rejestracji znaku towarowego opublikujemy w najbliższym czasie. Zachęcamy do regularnego czytania naszego bloga!

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.