Nowelizacja Prawa własności przemysłowej, uchwalona dnia 20 lutego 2019 roku, wprowadziła kluczowe zmiany w definicji znaku towarowego, umożliwiające zgłaszanie nowych rodzajów znaków towarowych, dlatego też rozważania rozpoczniemy od przedstawienia znowelizowanej definicji znaku towarowego, co z kolei umożliwi nam w pełni wyjaśnić poruszane zagadnienie. Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Ponadto, znakiem towarowym w rozumieniu niniejszej definicji, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Dlaczego możliwe jest zgłaszanie nowych rodzajów znaków towarowych?

Definicja znaku towarowego w brzmieniu sprzed wprowadzenia nowelizacji stawiała wymóg graficznej przedstawialności, czyli konieczności przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej. Zniesienie wymogu oznacza, że obecnie zgłaszający może przedstawić znak towarowy w dowolnej formie, wykorzystując ogólnodostępną technikę, ale pod warunkiem, że znak ten może być odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny.

Należy dodać, że zniesienie wymogu graficznej przedstawialności nie wpływa na pozostałe wymogi co do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, tj. posiadania przez oznaczenie zdolności odróżniającej oraz możliwości postrzegania za pomocą jednolitego aktu poznawczego.

Rodzaje znaków towarowych

 

Znak słowny: składa się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, słów, cyfr, standardowych znaków typograficznych, ewentualnie kombinacji wskazanych elementów. W przypadku przedstawienia znaków w niestandardowym układzie np. na ukos lub przy użyciu niestandardowej czcionki, znak może być uznany za słowno-graficzny.

Znak graficzny: składa się z niestandardowych znaków typograficznych, układów elementów graficznych, ewentualnie stylizacji, samych elementów graficznych, również z wykorzystaniem kolorów.  

Znak słowno-graficzny: jest zestawieniem elementów graficznych połączonych z elementami słownymi, również z wykorzystaniem kolorów.

Znak przestrzenny: obejmuje lub składa się z trójwymiarowego kształtu. Użyte pojęcie „składa się” nie jest bez znaczenia, ponieważ oznacza, że trójwymiarowy kształt może być połączony z innymi znakami np. słownymi, graficznymi.

Kolor: jest znakiem składającym się z jednego lub kilku kolorów, bez zaznaczonych konturów. Reprezentacja kombinacji kolorów powinna zawierać dyspozycje, co do sposobu połączenia kolorów, z tymże sposób ten musi być określony z góry i mieć charakter stały.

Znak pozycyjny: to znak, który ukazuje w określony sposób umieszczenie znaku na produkcie.

Znak dźwiękowy: jest znakiem składającym się wyłącznie z dźwięku, ewentualnie kombinacji dźwięków.

Znak stanowiący deseń: składa się na niego zestaw powtarzających, w sposób regularny, elementów.

Znak ruchomy: składa się z określonego ruchu lub znaku przechodzącego w taki ruch, ewentualnie ustawienia elementów znaków lub taka zmiana ustawień. Znak oprócz ruchu może zawierać także inne elementy np. słowa, animowane postacie.

Znak multimedialny: jest to znak składający się z kombinacji obrazu i dźwięku lub przechodzący w taką kombinację. Znak multimedialny może posiadać także inne elementy np. słowa.

Hologram: składa się z elementów o charakterze holograficznym.

Inne znaki: są to znaki, które nie odpowiadają żadnemu z przedstawionych powyżej rodzajów znaków towarowych. Choć idealnym przykładem takiego znaku wydaje się być zapach, tak obecnie na znaki zapachowe nie udziela się ochrony, ponieważ nie możliwe jest przedstawienie tego oznaczenia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny oraz zrozumiały.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.