Jak założyć stowarzyszenie?

4 kroki, które musisz wykonać

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób o niezarobkowym celu. Stanowi powszechną formę grupowania się ludzi, którym przyświeca konkretny cel lub którzy dzielą podobne wartości i zainteresowania. Jeśli masz w sobie wolę do działania, dobrze trafiłeś. Z lektury artykułu poznasz 4 kroki, które musisz wykonać aby powołać do życia stowarzyszenie.

Ponad 56% organizacji pozarządowych doświadcza problemów związanych z nadmiernie rozbudowaną biurokracją administracji publicznej*. Często prowadzi to do przedłużania realizacji najprostszych spraw. Nie pozwól urzędnikom grać na zwłokę. Nasza firma od ponad 9 lat zajmuje się prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej stowarzyszeń. Klienci najczęściej zgłaszają się do nas z prośbą o weryfikację statutu. Zazwyczaj jednak przygotowany dokument nie przewiduje wielu sytuacji, a w konsekwencji wymaga nowego opracowania od podstaw. Tak było w przypadku jednego z ponad 14220 naszych klientów. Podczas rozmowy z naszym prawnikiem o planach oraz założeniach jego fundacji, okazało się że przygotowany samodzielnie statut nie przewidywał 70% sytuacji. Tym samym klient niepotrzebnie stracił 7 miesięcy na proces przygotowania statutu oraz rejestrację stowarzyszenia.

1. Zbierz grupę 7 osób, czyli kto może założyć stowarzyszenie?

W celu powołania stowarzyszenia potrzeba obecności minimum 7 osób. Stają się oni tzw. członkami–założycielami nowo powstałej organizacji. Wyjątek stanowią stowarzyszenia zwykłe, niewymagające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, które mogą zostać powołane przez grupę 3 osób.
Założycielem, a zarazem członkiem stowarzyszenia może być wyłącznie obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Ustawa dopuszcza możliwość wstąpienia do stowarzyszenia małoletnich lub cudzoziemców, ale pod warunkiem spełnienia określonych w jej tekście zasad. Ponadto, także osoba prawna może stać się członkiem, ale wyłącznie o charakterze wspierającym.

2. Stwórz projekt statutu

Statut stanowi podstawowy dokument każdego stowarzyszenia. Określa wiodące zasady funkcjonowania organizacji oraz jej cele. Z tego powodu powinien zostać przygotowany pod czujnym okiem prawnika. Specjaliści z PRAVNA.pl wielokrotnie pomagali klientom w konstruowaniu odpowiedniej treści dokumentu do potrzeb stowarzyszenia. Statut powinien przede wszystkim odpowiadać na pytania: Jaki jest cel stowarzyszenia? Jakie działania może podejmować? Jakie kompetencje przysługują jego władzom? Z jakich źródeł pochodzi jego majątek?

3. Zwołaj zebranie założycielskie

Momentem, w którym następuje powstanie stowarzyszenia jest tzw. zebranie założycielskie. W określonym czasie i miejscu powinno zebrać się przynajmniej 7 osób, a jedna z nich powinna przyjąć rolę prowadzącego zebranie. Dostarcza ona przygotowany wcześniej projekt statutu oraz komplet następujących dokumentów:

  • listę członków założycieli z ich niezbędnymi danymi,
  • projekty uchwał, które mają zostać podjęte na zgromadzeniu tj. uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wyborze zarządu.

Dodatkowo zaleca się już na pierwszym zebraniu wybrać skład komisji rewizyjnej.
Obowiązkowe jest sporządzenie protokołu z przebiegu zebrania. Należy do niego dołączyć uchwały podpisane przez protokolanta oraz prowadzącego zebranie. Wszystkie dokumenty powinny zostać sporządzone w trzech egzemplarzach – dwa zostają przekazane do KRS, natomiast jeden egzemplarz stowarzyszenie powinno pozostawić dla siebie. Z naszego poradnika dowiesz się m.in. jak prawidłowo przygotować projekty uchwał.

4. Rejestracja stowarzyszenia w KRS

Ostatnim krokiem, który wieńczy drogę ku powołaniu stowarzyszenia, jest dokonanie jego rejestracji w KRS. W tym celu należy wypełnić odpowiednie urzędowe formularze:

  • KRS-W20 – podstawowy formularz, w którym zgłaszane są podstawowe informacje dotyczące stowarzyszenia, np. jego nazwa,
  • KRS-WK – służy zgłoszeniu osób wchodzących w skład zarządu stowarzyszenia oraz komisji rewizyjnej,
  • KRS-WM – obowiązek jego wypełnienia powstaje wówczas, gdy wspólnie z pozostałymi członkami zdecydujesz o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wasze stowarzyszenie.

Powołanie do życia stowarzyszenia wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych proceduralnych wymogów. Przede wszystkim członkowie-założyciele powinni poświęcić dużo uwagi projektowi statutu.  Do wniosku rejestracyjnego należy dołączyć protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami (podjęte uchwały, listę założycieli, statut). Z naszego doświadczenia – rejestrując ponad 30 stowarzyszeń – wynika, że to właśnie ten etap i często nawet drobne błędy, powodują nawet trzykrotne opóźnienia w rejestracji stowarzyszeń. Najprostszą drogą, która pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów, jest skorzystanie z pomocnej dłoni specjalistów. Jeżeli zależy Ci na tym aby sprawnie przeprowadzić proces rejestracji, pobierz nasz poradnik dostępny tutaj.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka przeprowadziła ponad 10 przekształceń. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.