Symbolem ® mogą posługiwać się firmy, które uzyskały ochronę na znak towarowy. Oczywiście nie wystarczy samo zgłoszenie znaku do ochrony, ponieważ Urząd Patentowy, z różnych powodów, może odmówić udzielenia ochrony. Legalnie używać znaku ® można dopiero po zakończeniu postępowania rejestrowego, a dokładniej mówiąc od momentu otrzymania świadectwa ochronnego.

Kara za bezprawne używanie znaku ®

Zgodnie z przepisami Prawa Własności Przemysłowej kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.

Osobę, która bezprawnie używa symbol ® można także pozwać na drodze cywilnej, na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Takimi wiadomościami są m.in. informacje o sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Używasz bezprawnie symbolu ®? Zobacz, co możesz zrobić

Przede wszystkim należy rozważyć możliwość rejestracji znaku towarowego. Niezaprzeczalnie w ten sposób uzyskujesz formalne prawa do marki. Takiej ochrony nie daje sam wpis do KRS lub CEIDG, a pewien stopień ochrony przyznawany jest w związku z używaniem danego oznaczenia w sposób komercyjny.

Istnieje także możliwość zamiany symbolu ® na TM, który z kolei oznacza, że traktujesz logo jako znak towarowy.