Background Image

Uzyskanie koncesji OPC
od 3770zł netto.

Wspólnie skompletujemy i przygotujemy dokumenty. Sprawnie przeprowadzimy proces uzyskania koncesji OPC w URE.
  • Porozmawiaj bezpłatnie z prawnikiem.
    Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 60 minut.

Obsłużyliśmy już ponad
400 klientów z całej Polski!

Skutecznie i sprawnie uzyskujemy koncesji OPC.
Codziennie nasi prawnicy pomagają przez internet i telefon.

Feature Image

Główne zagadnienia dotyczące
Koncesji na obrót paliwami

_________

Komplet dokumentów

W ciągu 24 godzin wysyłamy informacje o tym jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Są to dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnoprawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych niezbędnych do uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Zagadnienia techniczne

W ciągu 24 godzin informujemy jakie warunki techniczne wnioskodawca musie spełnić, aby uzyskać koncesję na obrót paliwami technicznymi. Warunki te różnią się w zależności od zamierzonego sposobu prowadzenia działalności koncesjonowanej, czyli np. czy koncesja ma być wydana na prowadzenie stacji benzynowej czy też obrót paliwami ciekłymi będzie prowadzony za pomocą cysterny.

Komunikacja z URE

Na podstawie udzielonego przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa, nasi specjaliści osobiście prowadzą korespondencję (w tym składają wniosek o udzielenie koncesji) i aktywnie komunikują się z właściwym Oddziałem Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki. Udział Wnioskodawcy w postępowaniu przed Urzędem Regulacji Energetyki o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi jest ograniczony do miniumum. Zdejmujemy zatem z Wnioskodawcy obowiązek osobistego udziału w niezwykle skomplikowanym pod względem formalnoprawnym i technicznym postępowaniu administracyjnym.

Co inni mówią o usługach PRAVNA.pl

Polecam firmę jako partnera solidnego,  innowacyjnego, a przede wszystkim przyjaznego klientom.

— P. Szymczyk,
Energomontaż Południe S.A.

Pracownicy firmy wykazali się dużym profesjonalizmem i zrozumieniem dla naszych spraw.

— Ł. Dziekoński,
Fundusz Marguerite

Uważam, że jest to jedna z tych firm które patrzą głównie na korzyść klienta, a nie tylko swoją.

— Paweł Kulesza,
PHU Paweł Kulesza

Co nas wyróżnia

Telefon odbieramy z uśmiechem :)
Nasi specjaliści rozmawiają po ludzku,
a Twoje sprawy traktujemy jak własne.

Macbook

* Koszty urzędowe 616zł

Kto jest obowiązany posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi?

Przedsiębiorca, który zamierza wykonywać działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi jest obowiązany do uzyskania koncesji. Przedmiotowy obowiązek wynika z art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Pod pojęciem paliw, na obrót którymi przedsiębiorca obowiązany jest uzyskać koncesję, zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne należy rozumieć paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej.

Wedle informacji przekazanej przez Urząd Regulacji Energetyki, wyróżniono siedem grup paliw ciekłych, których obrót jest koncesjonowany:
• benzyny silnikowe inne niż benzyny lotnicze (w tym zarówno benzyny silnikowe z maksymalnym 10% dodatkiem biokomponentu, jak i benzyny silnikowe zawierające powyżej 10% biokomponentu),
• paliwa lotnicze,
• oleje napędowe (w tym zarówno oleje napędowe z maksymalnym 7% dodatkiem biokomponentu, jak i oleje napędowe zawierające powyżej 7% biokomponentu),
• oleje opałowe (w tym oleje napędowe stosowane do celów opałowych),
• gaz płynny,
• nafta,
• estry stanowiące samoistne paliwa ciekłe.

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi bez uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi?

Nie wymaga uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro. Uzyskania koncesji nie wymaga również wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 1.000.000 euro (art. 32 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne).

Jakie wymogi finansowe musi spełnić podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi?

Wymogi finansowe, które powinien spełnić podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji OPC są uzależnione od skali planowanej działalności przedstawianej Urzędowi Regulacji Energetyki we wniosku o udzieleniu koncesji. Kluczowe od strony finansowej jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania. Są to (w zależności, czy chodzi podmiot działający czy rozpoczynający działalność) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – ww. dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne). Przedstawia się też zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek wnioskodawcy określające wielkość obrotów, jego zdolność płatniczą i kredytową, informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach oraz informacje, czy rachunek jest wolny od tytułów egzekucyjnych. Wystarczalność tego rodzaju dokumentów jest oceniana w kontekście przedstawianych organowi koncesyjnemu planów działalności objętej wnioskiem koncesyjnym.

Ile trwa postępowanie o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi?

Postępowanie o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, trwa od 2 do 6 miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy.

Background Image

Uzyskanie koncesji OPC? Zapytaj nas.

To najlepszy moment na podjęcie decyzji.