Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty posiadające osobowość prawną. Wynika to z łatwości jej założenia, a także minimalnego kapitału zakładowego potrzebnego na ten cel. Obecnie możliwe są dwa sposoby rejestracji spółki z o.o. – w formie tradycyjnej oraz przez Internet.

Umowa spółki

Zawarcie umowy spółki to pierwszy krok do założenia spółki z o.o. Musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego i zawierać określone przez ustawę elementy, tj.:

 • KRS-W20 jest formularzem podstawowym. Służy on do zgłoszenia nowej fundacji i zawiera podstawowe informacje, tj.:
 • Firmę i siedzibę spółki,
 • Przedmiot działalności zgodny z PKD
 • Wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł)
 • Liczbę udziałów przypadającą poszczególnym wspólnikom oraz ich wartość nominalną (nie mniejszą niż 50 zł dla jednego udziału)
 • Informację o tym, czy wspólnikowi może przypadać więcej niż jeden udział
 • Czas trwania spółki, o ile został oznaczony
Rejestracja

W terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, zarząd zobowiązany jest do rejestracji spółki w sądzie rejestrowym. Wniosek rejestrowy składa się na formularzu urzędowym KRS-W3, dołączając do niego odpowiednie załączniki:

 • KRS-WE: formularz zawierający dane dotyczące wspólników spółki.
 • KRS-WM: formularz wskazujący przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD.
 • KRS-WK: formularz wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

Wszystkie formularze muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków zarządu.
Do wniosku należy dołączyć m.in. umowę spółki z o.o., listę wspólników wraz z informacją o ich siedzibie lub miejscu zamieszkania, informacje o miejscu zamieszkania wszystkich członków zarządu sp. z o.o., a także oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładu na pokrycie kapitału zakładowego.
Dodatkowo każdy z członków zarządu sp. z o.o. powinien wyrazić na piśmie zgodę tych osób na ich powołanie.

NIP i REGON

Po uzyskaniu wpisu do KRS, spółka z o.o. automatycznie otrzymuje numery NIP i REGON. W ciągu 21 dni od tego momentu, powinna ona złożyć w Urzędzie Skarbowym dokumentację uzupełniająca NIP-8, w której zawarte będą m.in. informacje o:

 • Miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • Dacie powstania obowiązku płacenia składki,
 • Wykazie rachunków bankowych,
 • Rodzaju działalności statutowej wg PKD.
Koszty
 • Umowa spółki – koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego zależą od wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o.
 • Wśród kosztów stałych znajdują się opłata sądowa wniosku w wysokości 500 zł oraz opłata 100 zł za ogłoszenie lub obwieszczenie o wpisie do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% kapitału zakładowego, z wyłączeniem kosztów sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, opłaty sadowej oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.