Znaczne udogodnienie dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą wprowadziła zmiana przepisów, na mocy których od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet. Dzięki nowej procedurze powołanie do życia spółki jest dużo wygodniejsze i szybsze – można bowiem tego dokonać w ciągu jednego dnia.

Rejestracja konta

Pierwszym krokiem do założenia spółki bez wychodzenia z domu jest stworzenie konta w systemie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/). Osoba fizyczna planująca złożyć wniosek o rejestrację spółki z o.o. drogą elektroniczną zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, numeru PESEL, rodzaju i serii dokumentu tożsamości. Osoby prawne dodatkowo podają informacje o swojej firmie, adresie siedziby, a także numery NIP i REGON. Przyszli wspólnicy zakładanej spółki z o.o. są obowiązana w pierwszej kolejności zawrzeć umowę spółki z o.o. przy wykorzystaniu dostępnego w systemie elektronicznym wzorca umowy spółki z o.o., Umowę zawiera się przez jej podpisanie przez wszystkich wspólników spółki przy użyciu ich indywidualnych podpisów elektronicznych. Umowa spółki musi ponadto zawierać wszystkie postanowienia określone przez przepisy kodeksu spółek handlowych, np. informację o firmie i siedzibie spółki, informacje o wartości udziałów i liczbie udziałów każdego ze wspólników. Na tym etapie trzeba też wskazać wszystkich Członków Zarządu nowo założonej spółki z o.o. w organizacji. Należy w tym miejscu podkreślić, że przy rejestracji spółki z o.o. przez internet wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki można wnieść tylko i wyłącznie w formie pieniężnej. Jeżeli zatem wspólnicy chcieliby na pokrycie kapitału zakładowego wnieść wkład niepieniężny (aport), np. w postaci rzeczy ruchomych, to muszą założyć spółkę u notariusza.

Składanie wniosku

Składanie wniosku o wpisanie spółki z o.o. do Rejestru przedsiębiorców KRS drogą internetową można rozpocząć po podpisaniu umowy spółki z o.o. zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie elektronicznym. W formularzu rejestracyjnym należy podać niezbędne dane adresowe spółki z o.o., informację o właściwym Sądzie Rejonowym, który będzie rozpatrywał wniosek o wpis spółki do KRS, a także załączyć umowę spółki oraz listy wspólników i wnoszonych przez nich udziałów.
Gotowy wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich Członków Zarządu spółki z o.o. w organizacji poprzez złożenie przez nich podpisów elektronicznych pod wnioskiem,a następnie opłacony w systemie eCard. Po zaksięgowaniu wpłaty wniosek zostaje automatycznie przesłany do właściwego Sądu Rejestrowego. Spółka powinna zostać zarejestrowana w ciągu doby od momentu wpłynięcia wniosku do Sądu. Od tego momentu wspólnicy mogą rozpocząć wnoszenie wkładów pieniężnych na pokrycie ich udziałów w kapitale zakładowym spółki, a w ciągu 7 dni od wpisania spółki do KRS są oni zobowiązani dostarczyć do Sądu, m.in. oświadczenia o tym, ze wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione, a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez kodeks spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego dla spółki z o.o. zakładanej drogą elektroniczną jest taka sama jak w przypadku formy tradycyjnej i wynosi minimum 5 tysięcy złotych.

NIP i REGON

Po uzyskaniu wpisu do KRS, spółka z o.o. automatycznie otrzymuje numery NIP i REGON. W ciągu 21 dni od tego momentu, powinna ona złożyć w Urzędzie Skarbowym dokumentację uzupełniająca NIP-8, w której zawarte będą m.in. informacje o:

  • Miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • Dacie powstania obowiązku płacenia składki,
  • Wykazie rachunków bankowych,
  • Rodzaju działalności statutowej wg PKD.
Koszty

Koszty związane z rejestracją spółki z o.o. przez Internet są znacznie niższe niż koszty założenia spółki w formie tradycyjnej. Za złożenie wniosku o wpis spółki do KRS pobiera się stałą opłatę sądową w wysokości 250,00 zł oraz 100,00 zł za ogłoszenie o wpisie do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.