Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne groźna nie tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą LPG, ale także dla wszystkich innych przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Ignorantia iuris nocet, tj. nieznajomość prawa szkodzi, ta sentencja łacińska coraz częściej staje aktualna dla przedsiębiorców prowadzących działalność opartą na ustawie Prawo energetyczne. W dniu 02 września 2016 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1165 ze zm.), która niesie za sobą obowiązki i obostrzenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność koncesjonowaną, których niewykonanie może prowadzić do poważnych konsekwencji polegających na wygaśnięciu koncesji, m.in. na obrót paliwami ciekłymi. Wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego nowy art. 3 pkt. 3 b ustawy Prawo energetyczne, w którym zawarta jest definicja paliw ciekłych. Z tej przyczyny wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność koncesjonowaną będą obowiązani dostosować swoją działalność i dokumenty decyzji o udzieleniu koncesji do nowej klasyfikacji paliw ciekłych. Obowiązek taki nakłada na nich przepis art. 16 w/w ustawy z dnia 22 lipca 2016 r., która wchodzi w życie już w dniu 02 września 2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 tej ustawy w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego przepisu art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego, tj. Rozporządzenia określającego szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN), przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie w/w przepisów wykonawczych, obowiązani będą złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do nowej definicji paliw ciekłych. Jeżeli przedsiębiorcy nie wykonają tego obowiązku we wskazanym terminie, to zgodnie z art. z art. 16 ust. 4 ustawy wydane na ich rzecz koncesje wygasną. Co więcej przedsiębiorcy, którzy nie złożą wniosków o zmianę swoich koncesji na czas, nie zostaną nawet poinformowani o utracie mocy swoich koncesji, bowiem ustawodawca wyraźnie stwierdził, że utrata mocy koncesji nie wymaga oficjalnego stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 23, 868 i 996). Może się zatem okazać, że przedsiębiorcy bez swojej wiedzy będą prowadzić działalność bez koncesji i poniosą z tego tytułu negatywne konsekwencje karne i finansowe.

Jednocześnie podkreślić należy, ze brak jest informacji na temat planowanego terminu wydania przez Ministra Energii przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 32 ust. 6 znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne, tj. Rozporządzenia określającego szczegółowy wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN). Nie jest też znana również dokładna treść Rozporządzenia i to jakie inne obowiązki będzie ono nakładało na przedsiębiorców. Koncesjonariusze sami we własnym zakresie obowiązani będą monitorować i dowiadywać się na temat obowiązywania tych przepisów wykonawczych. Od dnia wejścia w życie przedmiotowego Rozporządzenia należy liczyć 30 – dniowy termin na złożenie wniosku o zmianę koncesji, którego nie dotrzymanie grozi utratą praw do wykonywania działalności koncesjonowanej.

Nie wiadomo również jak ma wyglądać sam wniosek o zmianę koncesji. Na chwilę obecną można jednak przypuszczać, że będzie to wniosek sformalizowany, który powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w Rozporządzeniu. Prawidłowość jego sporządzenia ma ogromne znaczenie dla zachowania ważności samej koncesji, bowiem złożenie błędnie sporządzonego wniosku będzie również powodowało utratę mocy prawnej dotychczas obowiązujących koncesji.