Podstawowymi składnikami fundacji są cel oraz przeznaczony na jego realizację majątek. Z tym drugim ściśle związana jest osoba fundatora, która przekazuje fundacji z góry określony majątek, czyli tzw. fundusz założycielski.

Założyciel fundacji

Założycielem fundacji, czyli fundatorem, może zostać osoba fizyczna, niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania, oraz osoba prawna, bez względu na kraj, w którym ma swoją siedzibę. Fundatorem może być jedna osoba lub grupa osób zarówno fizycznych jak i prawnych.

Cel fundacji

Fundacja może realizować dowolnie wyznaczone przez założyciela cele o charakterze publicznym, które powinny być społecznie lub gospodarczo użyteczne oraz zgodne z podstawowymi interesami państwa Fundacje mogą zostać założony do realizacji m.i. następujących celów: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Akt fundacyjny

Ma on formę aktu notarialnego i sporządzany jest przez notariusza. Stanowi oświadczenie woli fundatora, w którym wykazuje on chęć założenia fundacji, cel, dla którego zostaje ona powołana oraz określony fundusz założycielski, przeznaczony na jego realizację. Na majątek fundacji mogą się składać ruchomości, nieruchomości, pieniądze oraz papiery wartościowe.
Do momentu wpisania fundacji do KRS możliwe jest odwołanie aktu fundacyjnego. Następuje to w drodze złożenia oświadczenia woli przez fundatora w formie aktu notarialnego. Jeżeli fundatorów jest kilku, oświadczenie takie muszą oni złożyć łącznie.

Statut

Ustalenie treści statutu i następne jego uchwalenie to zadania należące do fundatora. Może on jednak udzielić pełnomocnictwa w tym zakresie innej, wybranej przez siebie osobie.

Rejestracja fundacji

Po podpisaniu aktu notarialnego, czyli aktu fundacyjnego, należy złożyć wniosek rejestracyjny do KRS. Obowiązek ten spoczywa na fundatorze lub fundatorach, albo osobie, której udzielili oni pełnomocnictwa w tym zakresie. Wniosek o wpis do rejestru mogą również złożyć członkowie zarządu fundacji.

Opłaty przy zakładaniu fundacji

Koszt złożenia wniosku o wpis do KRS wynosi 250 zł, jeżeli jest to fundacja, która w swoim statucie nie przewiduje możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W innym wypadku osoba zakładająca fundację musi liczyć się z opłatą 500 zł oraz dodatkowym kosztem 100 zł za obowiązkowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.