W dniu 16 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2039).

Rozporządzenie zostało wydane na postawie znowelizowanego w dniu 2 września 2016 r. przepisu art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego i określa co najmniej 11 rodzajów paliw ciekłych, na których obrót wymagane jest uzyskanie koncesji, przy czym każdemu z tych paliw przypisana je obowiązująca klasyfikacja Nomenklatury Scalonej (kody CN).

Od dnia wejścia w życie opisanego wyżej Rozporządzenia, tj, od dnia 16 grudnia 2016 r. rozpoczyna bieg miesięczny termin na złożenie we właściwym Oddziale Terenowym URE wniosku o zmianę posiadanej koncesji OPC, poprzez dostosowanie jej do obowiązujących przepisów Rozporządzenia w sprawie wykazu paliw ciekłych. Powyższy obowiązek wynika z przepisu art. 16 ust. 1 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1165 ze zm; ustawa weszła w życie w dniu 2 września 2016 r.). Zgodnie z w/w przepisem ustawy w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego przepisu art. 32 ust. 6 Prawa energetycznego, tj. wspomnianego wyżej Rozporządzenia, przedsiębiorcy wykonujący działalność koncesjonowaną zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, obowiązani będą złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do nowej definicji paliw ciekłych. Jeżeli przedsiębiorcy nie wykonają tego obowiązku we wskazanym terminie, to zgodnie z art. z art. 16 ust. 4 ustawy wydane na ich rzecz koncesje wygasną. Co więcej przedsiębiorcy, którzy nie złożą wniosków o zmianę swoich koncesji na czas, nie zostaną nawet poinformowani o utracie mocy swoich koncesji, bowiem ustawodawca wyraźnie stwierdził, że utrata mocy koncesji nie wymaga oficjalnego stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 23, 868 i 996). Może się zatem okazać, że przedsiębiorcy bez swojej wiedzy będą prowadzić działalność bez koncesji i poniosą z tego tytułu negatywne konsekwencje karne i finansowe.

Sam wniosek o zmianę koncesji ma charakter sformalizowany i powinien spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne i z Rozporządzenia. Wniosek o zmianę koncesji musi przede wszystkim zawierać wszystkie informacje i dokumenty potwierdzające fakt, iż Przedsiębiorca spełnia wymogi formalnoprawne, organizacyjne, techniczne (z podaniem wszystkich elementów infrastruktury paliw ciekłych) i finansowe do wykonywania działalności koncesjonowanej w zakresie konkretnie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN). Oznacza to de facto, że wniosek treściowo będzie taki sam jak wniosek o udzielenie koncesji lub wniosek o zmianę terminu jej obowiązywania. Prawidłowość sporządzenia wniosku o zmianę posiadanej koncesji ma ogromne znaczenie dla zachowania ważności samej koncesji, bowiem złożenie błędnie sporządzonego wniosku, a następnie nie uzupełnienie go w należyty sposób, będzie również powodowało utratę mocy prawnej dotychczas obowiązujących koncesji.

Jeżeli nie wiesz jak poradzić sobie z przygotowaniem dokumentacji możesz zlecić nam pełną obsługę złożenia dokumentów, kontrolę procesu zmian i zachowania koncesji OPCMasz pytania? Zadzwoń 61 61 00000 lub napisz do nas.